ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vind je de volledige algemene voorwaarden

Je kunt ze ook hier als pdf downloaden.

 

Autarkie – Algemene Voorwaarden inclusief privacyverklaring

Ondernemingsgegevens 
Autarkie VZW
Mermansstraat 15, 2300 TURNHOUT, BELGIË
e-mail: administratie@autarkie.be
KBO-nummer: 0760484453 
Btw-nummer: BE0760484453

Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1 De e-commerce website van Autarkie, een VZW met maatschappelijke zetel te Turnhout, BTW BE 0760484453, (hierna ‘Autarkie’) biedt haar klanten (hierna ‘Klant’) de mogelijkheid om de diensten uit haar website online aan te kopen.
1.2 Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via administratie@autarkie.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de Klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Autarkie aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
2.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. Prijzen voor particuliere Klanten zijn inclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Prijzen voor zakelijke Klanten, zoals overheidsinstanties en organisaties/bedrijven, zijn exclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
2.2 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
2.3 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
2.4 Jaarlijks kan op 1 januari inflatiecorrectie worden toegepast.

Artikel 3: Aanbod
3.1 Ondanks het feit dat de e-health trainingswebsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Autarkie niet. Autarkie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Autarkie is in geen geval aansprakelijk voor van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
3.2 Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Artikel 4: Online aankopen
4.1 De aankoop vindt plaats middels een aanmelding via administratie@autarkie.be.
4.2 De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart;
  • via bankkaart;
  • via overschrijving op rekeningnummer (IBAN) BE86 7310 5020 5050.

4.3 Autarkie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
5.1 U krijgt via uw e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan de e-health trainingswebsite autarkie.pluvo.co. De uitnodiging kunt u aanvaarden, waarmee deze overeenkomst direct van kracht wordt. De looptijd is standaard 1 jaar. Na 11 maanden ontvangt de Klant een e-mail met uitleg over mogelijke verlenging van het lidmaatschap. Indien er niet wordt verlengd vóór afloop van het jaar, wordt het lidmaatschap op ‘inactief’ gezet. Er zijn dan geen kosten verschuldigd. Na 1 jaar inactiviteit worden de trainingsgegevens van de Klant verwijderd. Indien de Klant wil dat trainingsgegevens eerder worden verwijderd, kan de Klant een e-mail sturen naar administratie@autarkie.be. De trainingsgegevens worden dan binnen 1 week verwijderd. 
5.2 De levering gebeurt door aanvaarding van de uitnodiging door autarkie.pluvo.co.

Artikel 6: Herroepingsrecht
6.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument diensten online aankopen bij Autarkie.
6.2 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
6.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag 
a) van de sluiting van de overeenkomst; 
b) bij bevestiging van de e-mail, waarop u ingaat op onze uitnodiging om deel te nemen aan de trainingen en hiermee ook geregistreerd wordt in onze database als cursist.
6.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Autarkie, Mermansstraat 15, 2300 TURNHOUT, BELGIË, administratie@autarkie.be via een ondubbelzinnige verklaring (d.w.z. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 
Wij sturen u dan een bevestiging van de herroeping.
6.5 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Hierbij geldt de datum van verzending.
6.6 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Autarkie alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Autarkie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Autarkie geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
6.7 Autarkie betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Klantendienst
De klantendienst van Autarkie is bereikbaar via e-mail op administratie@autarkie.be of per post op het volgende adres Mermansstraat 15, 2300 TURNHOUT, BELGIË. Eventuele klachten kunnen eveneens hieraan gericht worden, zie ook onze klachtenregeling

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Autarkie beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de websites van Autarkie, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Autarkie of rechthoudende derden.

Artikel 10: Beperking van aansprakelijkheid
10.1 De informatie op de websites is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
10.2 Autarkie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Autarkie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Autarkie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
10.3 Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u Autarkie contacteren via administratie@autarkie.be.
10.4 De inhoud van de site (weblinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Autarkie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
10.5 Autarkie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
10.6 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
10.7 Autarkie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 11: Privacyverklaring
11.1 De verantwoordelijke voor de verwerking, Autarkie, respecteert de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
11.2 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

  • Autarkie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

11.3 U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Autarkie, Mermansstraat 15, 2300 TURNHOUT, BELGIË, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
11.4 Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt de Klant ingeschreven voor de nieuwsbrief. De Klant kan ontvangst hiervan op elk moment stopzetten door zich voor de nieuwsbrief uit te schrijven. Dit kan door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken.
11.5 Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 
11.6 Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met de beheerder van WEND B.V. te Amsterdam, Nederland (Handelsnaam Pluvo) KvK-nummer 34242954, in het bezit van ISO 27001 certificering, binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Autarkie verbonden is of met enige andere partner van WEND B.V. of AUTARKIE.

  • Autarkie garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 
  • Autarkie heeft ook een verwerkersovereenkomst afgesloten met WEND B.V. inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verantwoordelijkheid hierin. 

11.7 De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: administratie@autarkie.be.

11.8 De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, Autarkie heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.
11.9 Autarkie houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 
11.10 Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, mailt u dan naar administratie@autarkie.be
11.11 De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 12: Gebruik van cookies
12.1 Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Hierbij kan gedacht worden aan instellingen, zoals een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
12.2 ‘First Party Cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de website optimaal te functioneren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u met deze cookies akkoord.
12.3 ‘Third Party Cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derde partijen zoals Facebook of Google Analytics. Vaak met een aanwezige marketing plug in. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker eerst toestemming geven.
12.4 U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
13.1 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
13.2 Het nalaten op gelijk welk moment door Autarkie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.