Klachtenregeling

Als je een klacht hebt, willen we die graag oplossen.

In deze klachtenregeling lees je hoe we dat aanpakken.

1. Reikwijdte van deze regeling
Deze klachtenprocedure heeft betrekking op de dienstverlening van Autarkie.
• Er is sprake van een klacht bij een formele uiting van onvrede over de dienstverlening van Autarkie.
• Klachten kunnen op elke manier worden ingediend (mondeling, schriftelijk, digitaal).

2. Doel van deze regeling
Deze klachtenregeling heeft de volgende doelen:
• De klachtenregeling geeft klanten van Autarkie inzicht in de wijze waarop klachten kunnen worden gedeponeerd en helderheid over de wijze waarop hun klacht wordt behandeld.
• De klachtenregeling zorgt binnen Autarkie voor een heldere en eenduidige afhandeling van klachten.

3. De klachtenprocedure
• Het bestuur van Autarkie is verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling. Het bestuur ziet toe op een snelle en correcte afhandeling van de klacht en op de archivering van klachten.
• Als de klacht mondeling is geformuleerd, wordt de klager gevraagd om een schriftelijke bevestiging.
• De klager wordt geïnformeerd dat zijn klacht in behandeling is genomen.
• De klacht wordt intern besproken.
• Het bestuur neemt indien nodig verbetermaatregelen.
• Het bestuur formuleert indien nodig een oplossing voor de klager.
• De voorzitter informeert de klager over de afhandeling en de eventuele oplossing.
• De secretaris draagt zorg voor de archivering van de klacht.
• Als doorlooptijd van de klacht tot informeren over afhandeling geldt een termijn van ten hoogste drie werkweken.

4. Geschillenoplossing middels onafhankelijke bemiddelaar
Het bestuur van Autarkie streeft te allen tijde naar een goede oplossing. Wanneer dit niet lukt, kan de klager via het onlineplatform Belmed een aanvraag voor een onafhankelijke bemiddelaar indienen.